1. Shu-yan Wu , Li-dan Wang , Guang-mei Xu, Si-di Yang, Qi-feng Deng, Yuan-yuan Li,Rui Huang. spv locus aggravates Salmonella infection of zebrafish adult by inducing Th1/Th2 shift to Th2 polarization. Fish Shellfish Immunol. 2017; Aug; 67: 684-691.

 2. Moli Huang, Ye Chen, Manqiu Yang, Anyuan Guo, Ying Xu, Liang Xu, and H. Phillip Koeffler. dbCoRC: a database of core transcriptional regulatory circuitries modeled by H3K27ac ChIP-seq signals. Nucleic Acids Res. 2018; Jan 4; 46(D1): D71-D77.

 3. Chonglong Wang, Brian F Pfleger and Seon-Won Kim. Reassessing Escherichia coli as a cell factory for biofuel production. Curr Opin Biotechnol. 2017; Jun; 45: 92-103.

 4. Chonglong Wanga, Bakht Zada, Gongyuan Wei , Seon-Won Kim. Metabolic engineering and synthetic biology approaches driving isoprenoid production in Escherichia coli. Bioresour Technol. 2017; Oct; 241: 430-438.

 5. Zhaozhao Ding, Hongyan Han, Zhihai Fan, Haijun Lu, Yonghuan Sang, Yuling Yao, Qingqing Cheng, Qiang Lu and David L. Kaplan. Nanoscale SilkHydroxyapatite Hydrogels for Injectable Bone Biomaterials. ACS Appl Mater Interfaces. 2017; May 24; 9(20): 16913-16921.

 6. Meizhen Xu, Yina Liu, Dan Li, Xuelin Wang,Shuang Liang,GaochuanZhang and Xiaoqin Yang. Chinese C allele carriers of the ERCC5 rs1047768 polymorphism are more sensitive to platinum-based chemotherapy: a metaanalysis. Oncotarget. 2017; July 04; 9(1): 1248-1256.

 7. Xiu-Ming Li, Tian-Yu Yang1, Xiao-Shun He2, Jing-Ru Wang, Wen-Juan Gan, Shen Zhang, Jian-Ming Li and Hua Wu. Orphan nuclear receptor Nur77 inhibits Poly (I:C)-triggered acute liver inflammation by inducing the ubiquitin-editing enzyme A20. Oncotarget. 2017; May 09; 8(37): 61025-61035.

 8. Li Na Sun, Cheng Xing, Zheng Zhi, Yao Liu, Liang-yan Chen, Tong Shen, Qun Zhou, Yu Hong Liu, Wen Juan Gan, Jing-Ru Wang, Yong Xu and Jian Ming Li. Dicer suppresses cytoskeleton remodeling and tumorigenesis of colorectal epithelium by miR-324-5p mediated suppression of HMGXB3 and WASF-2. Oncotarget. 2017; May 25; 8(34): 55776-55789.

 9. Wei Zhou, Qi Wang, Yi Xu, Jingting Jiang, Jingchun Guo, Huijun Yu, Wenxiang Wei. RMP promotes epithelial-mesenchymal transition through NF-κB/CSN2/Snail pathway in hepatocellular carcinoma. Oncotarget. 2017; Jun 20; 8(25): 40373-40388.

 10. Tong Shen, Shi Li, Ling-Dong Cai, Jing-Lin Liu, Chu-Yi Wang, Wen-Juan Gan, Xiu-Ming Li, Jing-Ru Wang, Li-Na Sun, Min Deng, Yu-Hong Liu and Jian-Ming Li. Erbin exerts a protective effect against inflammatory bowel disease by suppressing autophagic cell death. Oncotarget. 2018; Jan 4; 9(15): 12035-12049.

 11. Wei Li, Hua Li, Liyuan Zhang, Min Hu, Fang Li, Jieqiong Deng, Mingxing An, Siqi Wu, Rui Ma, Jiachun Lu,and Yifeng Zhou. Long non-coding RNA LINC00672 contributes to p53 protein-mediated gene suppression and promotes endometrial cancer chemosensitivity. J Biol Chem. 2017; Apr 7; 292(14): 5801-5813.

 12. Shishuo Sun, Pengcheng Tan, Xiaoheng Huang, Wei Zhang, Chen Kong, Fangfang Ren, and Xiong Su. Ubiquitinated CD36 sustains insulin-stimulated Akt activation by stabilizing insulin receptor substrate 1 in myotubes. J Biol Chem. 2018; Feb 16; 293(7): 2383-2394.

 13. Yingbin Zhong and Cunming Duan. Lamprey IGF-Binding Protein-3 Has IGF-Dependent and -Independent Actions. Front Endocrinol (Lausanne). 2017; Jan 18; 7: 174.

 14. Yao Liu, Liming Song, Hengli Ni, Lina Sun, Weijuan Jiao, Lin Chen, Qun Zhou, Tong Shen, Hongxia Cui, Tianming Gao and Jianming Li. ERBB4 acts as a suppressor in the development of hepatocellular carcinoma. Carcinogenesis. 2017; Apr 1; 38(4): 465-473.

 15. Weijuan Jiao, Xueqin Leng, Qun Zhou, Yayun Wu, Lina Sun, Yan Tan, Hengli Ni, Xiaoqiang Dong, Tong Shen, Yao Liuand Jianming Li. Different miR-21-3p isoforms and their different features in colorectal cancer. Int J Cancer. 2017; Nov 15; 141(10): 2103-2111.

 16. LiNa Sun, Zheng Zhi, LiangYan Chen, Qun Zhou, XiuMing Li, WenJuan Gan, Shu Chen, Meng Yang, Yao Liu, Tong Shen, Yong Xu, JianMing Li. SIRT1 suppresses colorectal cancer metastasis by transcriptional repression of miR-15b-5p. Cancer Lett. 2017; Nov 28; 409: 104-115 .

 17. Xianyang Li, Lihong He, Qing Yue, Junhou Lu, Naixin Kang, Xiaojing Xu, Huihui Wang and Huanxiang Zhang. MiR-9-5p promotes MSC migration by activating -catenin signaling pathway. Am J Physiol Cell Physiol. 2017; Jul 1; 313(1): C80-C93.

 18. Yiling Zhang, Guangli Cao, Liyuan Zhu, Fei Chen, Mian Sahib Zar, SimeiWang, Xiaolong Hu, Yuhong Wei, Renyu Xue, Chengliang Gong, Integrin beta and receptor for activated protein kinase C are involved in the cell entry ofBombyx moricypovirus. Appl Microbiol Biotechnol. 2017;May; 101(9): 3703-3716.

 19. Rui Guo, Guangli Cao, Renyu Xue, Dhiraj Kumar, Fei Chen, Wei Liu, Yue Jiang, Yahong Lu, Liyuan Zhu, Zi Liang, Sulan Kuang, Xiaolong Hu, Chengliang Gong. Exogenous gene can be expressed by a recombinant Bombyx mori cypovirus. Appl Microbiol Biotechnol. 2018; Feb; 102(3): 1367-1379.

 20. Gao-Chuan Zhang, Da-Hui Wang, Dong-Hua Wang, Gong-Yuan Wei. The mechanism of improved intracellular organic selenium and glutathione contents in selenium-enriched Candida utilis by acid stress. Appl Microbiol Biotechnol. 2017;Mar; 101(5): 2131-2141.

 21. Xiao-Lu Yin, Hua-Yu Liu & Yu-Qing Zhang. Mulberry branch bark powder significantly improves hyperglycemia and regulates insulin secretion in type II diabetic mice. Food Nutr Res. 2017; Sep 6; 61(1): 1368847

 22. Wen-Wen Li, Hai-YanWang, Yu-Qing Zhang. A novel chitosan hydrogel membrane by an improved electrophoretic deposition and its characteristics in vivo and in vitro. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl.2017; May 1; 74: 287-297.

 23. Fei Wang, Yu-Qing Zhang. Effects of alkyl polyglycoside (APG) on Bombyx mori silk degumming and the mechanical properties of silk fibroin fibre. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2017; May 1; 74: 152-158.

 24. Zhi-Lin Zhao, Wen-Wen Li, Fei Wang, Yu-Qing Zhang. Using of hydrated lime water as a novel degumming agent of silk and sericin recycling from wastewater. J Clean Prod. 2017; 1-7.

 25. Hui Tao, Beibei Du, Huan Wang, Huiling Dong, Deshan Yu, Lihua Ren, Yanghu Sima, Shiqing Xu. Intestinal microbiome affects the distinctive flavor of Chinese mitten crabs in commercial farms. Aquaculture. 2018; 38-45.

 26. Zhi Wang, Chun-fang Cai, Xia-ming Cao, Jian-ming Zhu, Jie He, Ping Wu, Yuan-tu Ye. Supplementation of dietary astaxanthin alleviated oxidative damage induced by chronic high pH stress, and enhanced carapace astaxanthin concentration of Chinese mitten crab Eriocheir sinensis. Aquaculture. 2017; 5 October.

 27. Wu Qiong, Gao C, Wang H, Zhang X, Li Q, Gu Z, Shi X, Cui Y, Wang T, Chen X, Wang X, Luo C, Tao L. Mdivi-1 alleviates blood-brain barrier disruption and cell death in experimental traumatic brain injury by mitigating autophagy dysfunction and mitophagy activation. Int J Biochem Cell Biol. 2018; Jan; 94: 44-55.

 28. Chaoqun Wang, Lijuan Li, Zhixia Yin, Qing Zhang, Hua Zhao, Ruiyang Tao, Shouyu Wang, Shuxiang Hu, Yan He, Dayong Wang, Chengtao Li, Suhua Zhang, Jiejie Xu, Xinghong Jiang, Shaohua Zhu and Yuzhen Gao. An indel polymorphism within pre-miR3131 confers risk for hepatocellular carcinoma. Carcinogenesis. 2017; Feb 1; 38(2): 168-176.

 29. Dechao Li, DahuiWang and GongyuanWei. Efficient co-production of S-adenosylmethionine and glutathione by Candida utilis: effect of dissolved oxygen on enzyme activity and energy supply. J Chem Technol Biot. 2017; 3 March; 2150-2158.

 30. Xiamin Cao, Chunfang Cai, Yongling Wang, Xiaojian Zheng. The inactivation kinetics of polyphenol oxidase and peroxidase in bayberry juice during thermal and ultrasound treatments. Innov Food SciEmerg. 2018; 169-178.

 31. Yan Jiang, Jiahong Chen, Cong Yue, Hang Zhang, Jian Tong, Jianxiang Li, and Tao Chen. The Role of miR-182-5p in Hepatocarcinogenesis of Trichloroethylene in Mice. Toxicol Sci. 2017; Mar 1; 156(1): 208-216.

 32. Lingqun Ye, Fashui Hong, Xiao Ze, Lingjuan Li, Yaoming Zhou, Yuguan Ze. Toxic effects of TiO2 nanoparticles in primary cultured rat sertoli cells are mediated via a dysregulated Ca2+/PKC/p38 MAPK/NF-κB cascade. J Biomed Mater Res Part A. 2017; May; 105(5):1374-1382.

 33. Lan Xu, Zhenqing Zhang, Xue Sun, Jingjing Wang, Wei Xu, Lv Shi, Jiaojiao Lu, Juan Tang, Jingjing Liu, Xiong Su. Glycosylation status of bonesialoprotein and its role in mineralization. Exp Cell Res. 2017; Nov 15; 360(2): 413-420.

 34. Xiaolong Hu, Min Zhu, Xing Zhang, Bo Liu, Zi Liang, Lixu Huang, Jian Xu, Lei Yu, Kun Li, Mian Sahib Zar, Renyu Xue, Guangli Cao & Chengliang Gong. Identification and characterization of circular RNAs in the silkworm midgut followingBombyx moricytoplasmic polyhedrosis virus infection. RNA Biol. 2018; Feb 1; 15(2): 292-301.